voopoo ยุทธวิธี กรุ๊ปธุรกิจแล้วก็กรุ๊ปผู้ส่งเสริมและสนับนุนยาสูบ

voopoo

ยุทธวิธี กรุ๊ปธุรกิจแล้วก็กรุ๊ป voopoo ผู้ส่งเสริมและสนับนุนยาสูบกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากเมือง

ไทยมีข้อบังคับที่เด่นชัดในเรื่อง voopoo การควบคุมยาสูบกระแสไฟฟ้า โดยการ ก าคราวด ห้ามการน าเข้า53 ห้ามขาย ห้ามบริการ54 รวมทั้งห้ามจ าหน่ายหรือโปรโมทเกื้อหนุน วิธีขายในระบบเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์55 ด้วยเ

หตุดังกล่าว กรุ๊ปธุรกิจและก็กรุ๊ปผู้ให้การสนับสนุนการใช้ยาสูบ กระแสไฟฟ้า ก็เลยอุตสาหะส่งเสริมให้เมืองไทยสามารถน าเข้า รวมทั้งให้มีการจ าหน่ายยาสูบกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยได้ โดยเพียรพยายามใช้แผนการทุ

กแนวทางเพื่อการน าเข้ามาในประเทศไทย ทาง หน่วยงานวิจัยและก็จัดแจงวิชาความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการสร้าง งานศึกษาเรียนรู้วิจัยเพื่อสนับสนุนแผนการด้านการควบคุมยาสูบข

องเมืองไทยรวมทั้งได้มีการเกื้อหนุน ทุนสำหรับการศึกษาเรียนรู้และทำการวิจัยเพื่อการผลักดันการห้ามน าเข้ายาสูบกระแสไฟฟ้าของประเทศ ก็เลยได้มีการสะสมแผนการ ของกรุ๊ปธุรกิจยาสูบกระแสไฟฟ้ารวมทั้งกรุ๊ปผู้

ผลักดันและสนับสนุนการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย
แนวทางที่ 2 การใช้ Advertorial หรือ การใช้การโฆษณาครึ่งหนึ่งบทความ ตัวอย่างเช่น การน าเสนอการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างธุรกิจของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยปรากฏใน ลักษณะของบทความใน WEBSITE อย่างเช่น ตลาดยาสูบกระแสไฟฟ้าเดือด! Philip Morris เพิ่มรส ภัยร้าย ซุกซ่อน ยาสูบกระแสไฟฟ้า (Hidden Dangers of E-cigare

tte) 39 ใหม่ ข้างหลังสู้คู่ปรับแคว้น-Startup มิได้58 “บริษัทยาสูบท ายังไง ในวันที่คนดูดบุหรี่ ลดลง” 59 หรือ “I phone ที่แวดวงยาสูบ” 60 ซึ่งในรายละเอียดล้วนมีใจความที่คล้ายกันหมายถึงการน าเสนอคุณลั

กษณะของสินค้า Heat-not-burn แนวทางที่ 3 การพยายาม “ล้ม” ข้อบังคับหรือกฎที่ต้องปฏิบัติที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบกระแสไฟฟ้า ได้แก่ การพยายามใช้กลไกตามกฎหมาย61 หรือ วิถีทางทางด้านการเมือง62 เพื่อขอ“ล้ม” ข้อบังคับหรือกฎที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบกระแสไฟฟ้า แนวทางที่ 4 การผลิตความร่วมแรงร่วมใจกับ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวโยงกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือ การเรียน63 , 64 อาทิเช่น การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างความน่าไว้วางใจ ดังเช่นว่า จัดสนทนา เรื่อง “เศรษฐกิจใต้ดิน ข้อบังคับ แล้วก็ยาสูบกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย” แนวทางที่ 5 ก่อตั้งกรุ๊ปเพื่อช่วยเหลือการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าเป็นต้นว่า กรุ๊ปโครงข่ายผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า65 เพื่อท าหน้าที่ขวางการควบคุมยาสูบกระแสไฟฟ้าของ เมืองไทยที่ควรดำรงไว้ซึ่งมาตรการห้ามน าเข้า โดยการใช้ทั้งยังกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วก็ ข้อบังคับเพื่อมีการน าเข้าและก็จ าหน่ายยาสูบกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยได้ หลักฐานเชิงประจักษ์ดังที่กล่าวถึงแล้วสะท้อนให้การท าการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ที่จะ บิดเบือนผลพวงแล้วก็อันตรายรุนแรงทั้งยังด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็สังคมโดยเฉพาะ เยาวชนด้วยการให้ข้อมูลดึงดูดใจ ตรงดวงใจรวมทั้งชอบใจแม้กระนั้นซ่อนเร้นอำพรางอันตรายไว้ด้วยเหตุนี้ก็เลยเป็นค าตอบ ที่ว่าท าไมเมืองไทยก็เลยไม่ยอมรับที่จะไม่ให้มีการน าเข้าและก็จ าหน่ายยาสูบกระแสไฟฟ้าโดย เด็ดขาด